Nōsotchū shinkei nanbyō ni yoru hatsuon hassei no shōgai : ST kazoku iryō fukushi senmonshoku no tameno disuāsuria gaidobukku